Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”. Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Florek, rafal.florek@dpsniezapominajka.elblag.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 625 62 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku Domu prowadzi min. wejście do budynku trzykondygnacyjnego. Do wejścia można przejść prowadzącym bezpośrednio chodnikiem  jak również z  parkingu, występują tutaj schody. Przy wejściu głównym-bungalow – budynek parterowy znajduje się na tym samym poziomie co parking w związku z czym jest dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo prowadzący do wejścia z parkingu. Wejście główne  jest ogólnodostępne w godzinach pracy administracji Domu jak i poza nimi do godz. 2000
  • W budynku piętrowym na każdym poziomie znajduje się korytarz do którego można dojechać windą z poziomu wejścia ze szczytu budynku,  korytarze posiadają klatki schodowe.
  •  Budynek Domu architektonicznie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – nie posiada jednak informacji głosowych i  pętli indukcyjnych.
  •  Przed budynkiem Domu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  •  Do budynku Domu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.